(2019-06-17) "Czyste, lasy, ³±ki, pola..." turniej sportowy z wykorzystaniem surowców wtórnych.

17 czerwca w ramach realizacji zadań "Czyste, lasy, ³±ki, pola..." odby³ siź turniej sportowy z wykorzystaniem surowców wtórnych. Zadaniem turnieju by³o poszerzenie wiedzy dzieci na temat ekologii oraz sposobu wykorzystania i przetwarzania surowców wtórnych. W turnieju wziźli udzia³ uczniowie klas II-IV oraz dzieci z oddzia³u przedszkolnego. Do rozgrywania konkurencji wykorzystano gazety, butelki plastikowe, kartony. Organizatorami imprezy by³y p.Z.Nowakowska i p.M.Nowacka