Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Zamościu

Szkoła Podstawowa w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.jo.sieroszewice.pl/index.php?id=852

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Zamościu

Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14
63-405 Sieroszewice
tel. 62 73 99 527
sekretariat@sp-zamosc.eu

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie wszystkie grafiki są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Janina Siudzińska
e-mail: sekretariat@sp-zamosc.eu
Telefon: 62 73 99 527

Procedura wnioskowo-skargowa

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 2. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 3. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 4. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 7. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 8. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W przygotowaniu

INFORMACJA O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przed budynkami Szkoły Podstawowej w Zamościu znajduje się parking dla samochodów na kilkanaście miejsc, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH OGRANICZENIACH

Zgodnie z art.20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym do budynku szkoły, jeżeli ten posiada uprząż, szczepienie i certyfikat (potwierdzający status psa asystującego, art. 20b ustawy).

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ponieważ jednostka nie posiada osoby po odbytym kursie języka migowego.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019