Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2022-01-27) Komunikat


Przesyłam informację dotyczącą zdalnego nauczania w naszej szkole.


Szanowni Państwo


  1. Uprzejmie informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 186) w okresie od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r. zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne będą realizowane w trybie zdalnym.
  2. Nauka zdalna w naszej szkole ze względu na trwające ferie zimowe odbywać się będzie od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku i obejmuje uczniów klas V-VIII.
  3. Oddział przedszkolny oraz Klasa II i III kontynuują naukę w trybie stacjonarnym zgodnie z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  4. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zajęcia edukacyjne i inne zadania w oddziałach klasowych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, głównie poprzez aplikację ZOOM, pocztę elektroniczną oraz dziennika elektronicznego Librus.
  5. Lekcje w trybie zdalnym odbywają się według planu godzin każdej klasy. Od 31 stycznia 2022 do 27 lutego 2022r. nauczyciele przedmiotów uczący w klasach IV- VIII, zajęcia zdalne prowadzą z domu lub (po zgłoszeniu dyrektorowi) ze szkoły.
  6. Zajęcia logopedyczne ustalone wg wskazań w opiniach i orzeczeniach realizowane są w trybie stacjonarnym.
  7. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla klasy II i III: dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są stacjonarnie, a dla klas V-VIII zdalnie.
  8. Praca pedagoga i bibliotekarza odbywa się wg ustalonego planu w trybie stacjonarnym.
  9. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zajęcia (po zgłoszeniu do dyrektora szkoły) zorganizowane zostaną stacjonarnie na terenie szkoły.
  10. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych na terenie szkoły mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klasy ósmej z przedmiotów objętych egzaminem (j. polski, j. angielski, matematyka) po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.
  11. W ramach konsultacji dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
  12. W szkole zajęcia świetlicowe odbywać się będą zgodnie z planem oraz potrzebami uczniów i rodziców.
  13. Wychowawcy klas są bezpośrednio odpowiedzialni za bieżące informowanie rodziców i uczniów o sposobach oceniania i monitorowania oraz o możliwości poprawy oceny.
  14. Nauczyciele gromadzą informacje o zrealizowanych tematach, odbytych rozmowach i konsultacjach, ilości ocenionych prac oraz o wystawionych ocenach – w zasobach e - dziennika. Gromadzą również prace uczniów oraz wykonane samodzielnie materiały edukacyjne (filmiki, instrukcje itp.). Informacje te mogą być udostępnione jedynie dyrektorowi placówki w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
  15. Z poważaniem
   Janina SiudzińskaSzkoła Podstawowa w Zamościu 2019